Algebehandling • tagmaling • facadeservice

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse og gyldighed
1.1 Enhver leverance af produkter og/eller serviceydelser (‘Produkter’) sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.
1.2 Købers angivelse af særlige vilkår i bestillingslisten/ordren m.v. anses ikke som fravigelse af neden-stående vilkår, medmindre Flot Facade ApS skriftligt har accepteret disse.

2. Kvittering/ordrebekræftelse
2.1 Aftale mellem Flot Facade ApS og Køber anses først for indgået, når Flot Facade ApS har fremsendt ordrebekræftelse i form af en elektronisk kvittering. Købers eventuelle indsigelser imod kvitteringens indhold skal foreligge skriftligt og være Flot Facade ApS i hænde samme dag, som kvitteringen modtages af Køber.
2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan herefter kun ske med Flot Facade ApS` skriftlige godkendelse. Godkendelse af annullering eller ændring kan af Flot Facade ApS gøres betinget af, at Køber erstatter sælgers omkostninger og tab ved annullering eller ændring. Gebyrer for annullering af indgået aftale/ordre, hvor der er fremsendt en ordrebekræftelse er pt. 20 % af pålydende ordre.

3. Priser
3.1 Alle priser er inkl. moms. Hvis ikke andet er oplyst.
3.2 Den endelige pris vil fremgå af Flot Facade ApS kvittering, og prisen tillægges den til enhver tid gældende moms, afgifter, eventuelle fragt og andre gebyrer.
3.3 Miljøtillæg i 2012 er XX kr. pr. kundebesøg/andel.
3.4 Flot Facade ApS forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

4. Levering
4.1 Flot Facade ApS tilbyder fragtfri levering på de til kunden normale vareture. Uden for faste vareture tillægges fragt.
4.2 Flot Facade ApS leverer normalt kun indenfor et geografisk bestemt område.

5. Betaling
5.1 Betaling sker netto kontant, hvis ikke andet er aftalt.
5.2 Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan Flot Facade ApS fra forfaldsdagen tillægge et rykkergebyr på 200 DKK, samt morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb.
5.3 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

6. Ejendomsforbehold 6.1 Flot Facade ApS har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

7. Levering
7.1 Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.
7.2 Flot Facade ApS er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, hvis overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Flot Facade ApS ikke er herre over, jf. i øvrigt punkt 10.
7.3 Leveringsstedet er det sted der er angivet i kvitteringen/ordrebekræftelsen.

8. Følgeskader/Indirekte tab
8.1 Flot Facade ApS er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.

9. Reklamationer
9.1 Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Flot Facade ApS uden ugrundet ophold.
9.2 Fejl ved et produkt som følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke Køber bæreransvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.

10. Force majeure
10.1 Flot Facade ApS er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Flot Facade ApS rimelige kontrolmuligheder som følge af aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

11. Delvis ugyldighed
11.1 Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

12. Tvister
12.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Flot Facade ApS værneting.